Porady

Jak zrobić podział gruntu na kilka działek?

Jak zrobić podział gruntu na kilka działek?

Sprzedaż dużej działki często bywa kłopotliwa, dlatego podział gruntu na kilka mniejszych działek sprawia, że sprzedaż staje się bardziej opłacalna i łatwiej znaleźć chętnych. Podział działki w teorii nie powoduje większych problemów, jak jednak jest w praktyce?

Podział działki dokonywany jest w gminie, na podstawie złożonego wniosku o podział nieruchomości. Do wniosku niezbędny jest wstępny plan podziału na odpowiedniej mapie katastralnej lub zasadniczej. Mapę najlepiej uzyskać w starostwie, a plan podziału zlecić geodecie, który wytyczy m.in. drogi dojazdowe do działek i w odpowiedni sposób oznaczy mapę.

Gotowy wniosek z załącznikami tj. trzema wydrukami projektu, dokumentem potwierdzającym tytuł własności nieruchomości, wypisem z ewidencji gruntów i budynków (o ile taki się znajduje) i kopią decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu o ile taka została wydana.

Wójt, burmistrz lub prezydent opinię na temat wskazanego podziału wydaje w formie postanowienia, na które przysługuje zażalenie do SKO, złożone w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia. Zażalenie składa się, za pośrednictwem organu wydającego postanowienie.

Opinia pozytywna, daje możliwość przygotowania właściwego projektu podziału nieruchomości, który wykonywany jest przez uprawnionego geodetę, który wytyczy m.in. nowe granice działek i oznaczenie podziałowe na mapie. Następnie odpowiednio przygotowane dokumenty, składa się do właściwego ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, w celu uzyskania klauzuli o zgodności ze sztuką i przyjęciu do zasobu. Po tym etapie dokumenty powinny trafić ponownie do gminy, wraz z wnioskiem o podział nieruchomości i szeregiem załączników.

Jeżeli wniosek zostanie złożony prawidłowo, a organ wydający decyzję nie wezwie do uzupełnienia, to w przeciągu dwóch miesięcy organ wyda decyzję zatwierdzającą podział.

Po wydaniu decyzji i uzyskaniu jej ostateczności, można dokonać aktualizacji w katastrze, a działki sprzedać i założyć dla nich odrębne księgi wieczyste.

Similar Posts