Porady

Kto przyznaje rentę i w jaki sposób o nią się ubiegać?

Kto przyznaje rentę i w jaki sposób o nią się ubiegać?

Renta to spora pomoc materialna dla osób, które w wyniku wypadku lub innego zdarzenia losowego utraciły zdolność do wykonywania pracy zarobkowej. Ich sytuacja finansowa z chwilą utraty stałego źródła dochodów uległa znacznemu pogorszeniu. Podmiotem odpowiedzialnym za przyznanie i wypłatę renty jest ZUS, który – na podstawie przedstawionej przez osobę poszkodowaną dokumentacji – wydaje decyzję odnośnie przyznania tego świadczenia. Jednym z wymogów przyznania renty jest konieczność odprowadzania składek oraz prawo do otrzymywania emerytury. W jaki sposób przyznaje się rentę i jakie formalności należy dopełnić?

Kiedy renta może być przyznana?

Zanim renta zostanie przyznana, ZUS bardzo wnikliwie analizuje każdy przypadek, traktując go bardzo indywidualnie, w odniesieniu do obowiązujących przepisów. Nie każda sytuacja, w jakiej znajduje się ubezpieczony, daje przesłanki do przyznania renty i nie każdy wypadek, któremu uległ, ma taki sam wpływ na jego stan zdrowia. Osoba, która ubiega się o przyznanie renty musi spełnić określone kryteria, a niespełnienie choćby jednego, wyklucza jej prawo do świadczenia. Wymagane jest pisemne potwierdzenie niezdolności do pracy w formie orzeczenia lekarskiego, w którym wyraźnie stwierdza się tę niezdolność w określonym stopniu. Podstawowym wymogiem jest odpowiedni okres odprowadzania składek i okres nieskładkowy, a ich długość zależy od wieku ubezpieczonego. Jeśli niezdolność do pracy powstała przed ukończeniem 20 roku życia, okres ten wynosi rok, a jeśli osoba, która uległa wypadkowi, miała ponad 30 lat – okres ten wydłuża się do 5 lat. 

Inna kwestia to ubieganie się o przyznanie odszkodowania w towarzystwie ubezpieczeniowym, w którym ubezpieczony ma ważną polisę ubezpieczeniową. Należy pamiętać o jak najszybszym zgłoszeniu szkody do swojego ubezpieczyciela, na co osoba ubezpieczony ma określony w umowie polisy czas. Zgłoszenie szkody w Ergo Hestia odbywa się telefonicznie lub przez wysłanie wypełnionego formularza zgłoszenia szkody, dostępnego na stronie ubezpieczyciela. Podobnie jest też w przypadku innych ubezpieczalni, które w kwestiach formalnych różnić się mogą między sobą tylko okresem przysługującym ubezpieczonemu na zgłoszenie szkody.

Renta a formalności

Renta przyznawana jest osobom ubezpieczonym, które w wyniku zdarzenia losowego utraciły stałe źródło dochodu i nie mogą podjąć żadnej pracy zarobkowej, ponieważ stan zdrowia im na to nie pozwala. Zgodnie z obowiązującym prawem, renta może być przyznana na okres do 5 lat, a w przypadku braku poprawy stanu zdrowia okres ten może zostać przedłużony, pod warunkiem że osoba poszkodowana złoży stosowny wniosek o jego przedłużenie. Długość okresu wypłaty renty jest ustalana w oparciu o właściwą dokumentację i w odniesieniu do opinii lekarskiej. W orzeczeniu lekarskim powinno się znaleźć stwierdzenie, że ze względu na brak rokowań na odzyskanie zdolności do pracy przed upływem ustalonego wcześniej okresu świadczenia, ubezpieczony wymaga dalszego leczenia i dalszej rekonwalescencji. Ustala się przy tym stopień niezdolności do pracy ubezpieczonego i tę informację przekłada się na określenie kolejnego okresu wypłaty świadczenia. Może się zdarzyć, że stan zdrowia ubezpieczonego polepszył się i, mimo że wymaga on dalszego leczenia lub rehabilitacji, może podjąć pracę w krótszym wymiarze godzin lub w innym charakterze (na przykład, praca zdalna).

Czy tylko renta?

Czasem, w wyniku pogorszenia się stanu zdrowia osoby ubezpieczonej, renta może nie być wystarczająca na pokrycie wszystkich koniecznych wydatków na leczenie. Gdy koszt dodatkowego leczenia pochłania zbyt wiele środków finansowych, a wysokość renty nie pokrywa tych wydatków, osoba ubezpieczona może wystąpić do ZUS z wnioskiem o przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego. To, komu przysługuje świadczenie pielęgnacyjne ustala podmiot odpowiedzialny za jego wypłatę, czyli ZUS.

Similar Posts